El servidor

19 de febrero
Martes II de cuaresma

Mt 23, 1-12  El primero entre vosotros que sea vuestro servidor

El primero no suele ser el servidor, sino el que es servido; el primero es el maestro, el padre, el consejero. El primero es el que más tiene, el que domina con mayor poder, el que no tiene en cuenta al prójimo en su carrera ascendente hacia los primeros puestos. También el primero, más sutilmente, soy yo cuando busco tener razón, imponer mis pareceres, filtrar la realidad con mis criterios, alimentar mi ego…  Y tú, Señor, cambiando todo: no te dejes llamar maestro, ni padre, ni consejero, pues solo hay uno, Cristo. El que se enaltece será humillado, el que como tú, Señor, se humilla, será enaltecido.

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de  Zambia

Otsailak 19
Garizumako II asteko asteartea.
Mt 23,1-12 Zeuen arteko lehena izan bedi zuen zerbitzaria
Lehenena ez da zerbitzaria izaten, zerbitzatua dena baizik; lehenena da maisu, aita, eta aholkulari. Lehenena gehien duena, botere handiaz dominatzen duena, lehenagoko lekutarako lehailketan hurkoak kontuan hartzen ez dituena. Baita, neroni ere, zorrotzago, arrazoia neuretzako nahi dudanean, neure iritsiak impostazen dituanean, errealitatea neure begiz bakarrik ikusten dudanean, nire “neu” janaritzen saiatzen naizezean…Eta, Zuk, Jauna, dena iraultzen duzu: ez utzi, maisu, aita edo aholkari deitzea, bakarra da bada, maisua, aita edo aholkularia: Kristo. Goratzen dena, beheratua izango da; Zu bezala, berriz, beheratzen dena, goratua.

Compasivos

18 de febrero
Lunes II de cuaresma
Lc 6, 36-38 Sed compasivos como…

Tú eres compasivo con nosotros, conmigo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Hago mías las palabras de Daniel “ porque hemos pecado contra ti, pero el Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona”. Por eso quiero, con la ayuda de tu gracia, ser tu imagen en medio de nuestro mundo, mostrando tu  rostro misericordioso. Haciendo lo que nos pides: perdonad, no juzguéis, no condenéis. En medio de tanto conflicto de intereses, tu palabra nos sigue llamando a poner tu compasión en nuestra sociedad.

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de Malawi

Otsailak 18.

Garizumako II asteko, astehelena

Lk.6,36-38 Izan zaitezte errukitsuak…
Zu, Jauna, errukitsua zara guretzat, niretzat, jaiki naizenetik oheratzen naizeino. Neureak egiten ditut Danielen hitzak “ zure aurka bekatu egin genuen, baina Jauna, gure Jainkoa, errukitsua da eta barkatzen gaitu” Horregaitik, zure iduri izan nahi dut munduan, zure aurpegia errukitsua, grazia lagun, erakutsiaz. Zuk eskatzen diguzuna eginez: barkatu, ez epaitu, ez gaitzetsi. Interes anitz buruka hauen artean, zure hitzak errukia jartzera, gonbidatzen gaitu.

 

Transfiguración

17 de febrero
Domingo II de cuaresma
Mt 17, 1-9 Se transfiguró delante de ellos

A contemplar tu gloria, a eso estamos llamados. Tu gloria, tu rostro resplandeciente, tus vestidos blancos como la luz. Contemplarte a ti, Hijo amado y predilecto, en la montaña. Luego bajar al valle de lo cotidiano y tratar de contemplarte ahí, en lo concreto de cada día, preñado de buena noticia, de tu presencia alentadora, aunque a veces no sepa cómo. Ahí, en el silencio, en lo oculto, en lo invisible a los ojos, estás tú transfigurando la realidad. Dame ojos para verte.

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de Somalia

Otsailak 17 Garizumako II asteko igandeaMt.17,1-9 Haien aurrean antzaldatu zen

Zure aintza ikustea gaude deituak. Zure aintza, zure aurpegi diztiratsua, argi bezelako zure jantziak. Zu begiratzera, Seme maitea eta kutuna, mendi tontorrean. Eta ondoren, landara jaitsi, egunerokoa, eta bertan ikusi, egunuroko gora-beheretan, berriona ausnartuz, zure presentzia arnastuz, naiz eta askotan asmatu ez. Horra-hor non zauden, isilean, ezkutuan, begiak ikusten ez duten errealitatean, Zu, dena antzaldatzen. Begi berri eta garbiak eman, Zu ikusteko!

Somalia biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

Enemigos

16 de febrero
Sábado I de cuaresma
Mt 5, 43-48 Amad a vuestros enemigos

Amad, sí. Dejad que entren en vuestro corazón, hacedles un hueco. ¿Quiénes? Tus enemigos, aquellos que hacen brotar lo más negativo de tu interior, auellos que no comprendes, aquellos que te hacen mal, aquellos que dañan lo que más quieres, aquellos que ponen en peligro tu existencia. Esos son tus enemigos. Da un salto, confia la palabra que hoy te mando: ama a tus enemigos, reza por los que te persiguen. Así serás hijo de tu Padre, que está en el cielo.

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de R.D.Congo.

Otsailak 16
Garizumako lehenengo asteko larunbata.

Mt. 5,43-48 Maitatu etsaiak

Maitatu, bai. Utzi iezaiozue zuen bihotzetan sartzen. Egin iezaiozue leku. Nortzuei? Zure etsaiei, zuren barrenean zure txarkeririk txarrena sortzen dutenei, ulertu ezin dituzunek, zuk gehien maite duzunei min egiten dietenei; zure bizitza arriskun jartzen dutenei. Horiek dira zure etsaiak. Egizu salto, izan konfidantza ixurtzen dizudan hitzarengan: maitetu etsaiak, egin otoitz persegitzen zaituztenen alde. Horrela zeruko zure Aitaren egiazko seme izango zara.

Desde lo hondo

15 de febrero
Viernes I de cuaresma
Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor

Desde mi ser más verdadero, desde lo más íntimo de mi propia intimidad, desde la raíz de la existencia, desde mi inconsciente más profundo, desde las fosas más oscuras de mi ego,  desde lo hondo me abro a ti, Señor, para decirte que espero en Ti, en tu palabra, que te aguardo con el mismo anhelo y deseo que un centinela aguarda la aurora que aleja de sí enemigos nocturnos, fantasmas soñados, enredos y pesadillas. De ti, con la luz del día, y también en la noche, viene la misericordia, la redención abundante. Gracias.

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de Mozanbique.

Otsailak 15

Garizumako lehenengo asteko ostirala.

129 Salmoa Barren-barrendik, Zuri ohiuz, Jauna.
 

Nire barne-barnetik, nire egiazko miunetik, nire existentziako sustrai-sustraietik, nire inkonsziente sakonenetik, nire « neroni «  naizen leize ilunenetatik, zuregana jo nahi dut Jauna, hauxe esan nahi dizut : Zuregan nire itxaropidea, zure Hitzarengan nire konfidantza ; benetan zai zaitudala, gau zaitzailea goiz-alba bezala; uxatu nigandik gau arerioak, amets gaiztoak, korapilatzen nauen pentsamentuak. Zuregandik, baitator goiz-argia, Zuregandik, errukia, Zuregandik salbamena. Eskerrikasko, Jauna!

 

Obreros en la mies

14 de febrero
San Cirilo y San Metodio, patronos de Europa
Lc 10, 1-9 Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies

Obreros que prediquemos el evangelio con radicalidad, con coherencia, con verdad. Obreros de nuestro tiempo, de nuestra cultura, encarnados en ella, desde ella heraldos del evangelio. Obreros que saben dialogar con quien no cree, que sabe proponer ante quien quiere imponer, que sabe tener paciencia en medio del aparente desierto de esterilidades de nuestra sociedad. Obreros en pobreza. Obreros que ofrecen tu paz. Obreros que saben que Tú, Señor, estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos.

 

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de Burundi

Otsailak 14- Osteguna

Cirilo eta Metodio santuak, Europako zaindariak.

 

Lk.10,1-9; Erregutu bada, uzta jabeari… bidal ditzala langileak bere uztara
 

Benetan, gogotsu, Ebanjelioa aldarrikatuko duten langileak. Gure garaiko, gure garaian sustraituta, gaurko kulturazko Ebanjeliozko langileak. Sinesten ez duenarekin elkarrizketan saiatzen diren langileak. Proposatzen , inposatzen baina zaleagoak. Pazientziz beterikoak, gaur egundo gure gizarteko basamortuan. Pobre diren langileak. Zure bakea eskaintzen duen langileak. Zu gurekin zaudela, azken eguneraino, sinesten duten langileak.

Burundiko  biztanleak ditugu gogoan gure otoitzean, eta haiekin solidaritza bizi nahi dugu.

 

Misericordia

13 de febrero
Miércoles I de cuaresma

Salmo 50  Misericordia…

Es el grito de la cuaresma, Señor. Que me alcance tu perdón y viviré. De hecho ya me alcanza, se que lavas del todo mi delito, que limpias mi pecado, cuando con un corazón quebrantado me presento ante ti. Se que estás continuamente ofreciéndome tu gracia par crear en mi un corazón puro, para renovarme con tu Espíritu. Se que no me alejas nunca de tu rostro, sino que te acercas a mi, me miras, y dejas que resuene en mi ser, en lo más profundo, en su raíz, tu palabra sanadora: Quiero, queda limpio.

Rezamos por los habitantes de Etiopía y nos solidarizamos con ellos.

Otsailak 13

Garizumako lehenengo asteazkena

 

50 Salmoa Errukia…
 

Garizumako oihua dugu, Jauna, Zure barkamena iritsi nazala eta biziko naiz. Bai iristen nau, bai, garbitzen duzu nire errua, ezabatzen nire bekatua, biohtz urratuz zuregana aurkezten naizen orduan. Jakin badakit, eskaintzen didazula zure grazia biohtz berri bat nigan sor dadin, zure Espirituarekin berritu nahi didazula. Jakin, badakit, ez duzula nigandik zure aurpegia urruntzen, nigana hurbiltzen zarela baizik; begiratzen nauzula, eta nire barne-muinean, nire barne sustraietan zure hitz osagailearen ohiartzunaren musikak adierazten didala: Nahi dut, garbi zaitez!.

 

Etiopiako biztanleak ditugu gogoan gure otoitzean, eta haiekin solidaritza bizi nahi dugu.

 

Así, como bajan

12 de febrero
Martes I de cuaresma

Is 55, 10-11  Como bajan….

…la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que de semilla al sembrador y pan al que comen, así  será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.

Poderosísima imagen  que siempre me ha dejado la súplica en el corazón: Señor, empápame de tu Palabra, de tu voluntad, fecúndame,  germíname, para que de fruto y el fruto dure.

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de Chad.

Otsailak 12

Garizumako lehenengo asteartea.

Is 55,10-11 …Elurra eta euria zerutik jaitsi…
  … elurra eta euria zerutik jaiatsi , eta ez dira bertara itzultzen , lurra urez ase gabe, emankor bihurtu eta ernaimundu gabe, eraiteko hazia eta jateko ogia sor ditzan; berdin nire ahotik irtendako hitza ere: ez da niregana itzultzen bere eragina izan gabe, baizik eta nik nahi dudana egiten du eta nik ezarritako helburua betetzen.Zein irudi ederra profetak adierazten duena, erregura beti bultzatzen nauena.Jauna, blaitu nazazu zure hitzez, erdimindu nazazu zure nahiez, erein ezazu nire lur elkorra, fruitu ugari eta emankorra eman dezadan.

Chadeko biztanleak ditugu gogoan gure otoitzean, eta haiekin solidaritza bizi nahi dugu.

Ser santos

11 de febrero
Lunes I de cuaresma
Lv 19, 1-2.11-18 Seréis santos porque yo, el Señor, soy santo

Llamado a la santidad. Es el regalo que me haces, gratuitamente. Para eso has venido: para que tengamos vida y vida abundante. Para que seamos santos e irreprochables ante ti por el amor que nos tienes. Santidad que no tiene es logro mío sino don tuyo. Santos porque tú lo eres y nos llamas a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento dar posada al peregrino, pues tú lo has hecho dando tu vida. Haced lo mismo en memoria mía.

Esto sigue haciendo María en Lourdes: visitar al que está enfermo, transmitirle, en tu nombre, vida.

 

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de República Centroafricana

 

Otsailak 11 Garizuma lehenengo asteko, astelehena.

Leb.19,1-2; 11-18. Izan santu, ni, Jauna, zuen Jainkoa, santua naiz eta.
 Santutasunerako deialdia. Dohanik egiten didazun oparia.Horretarako etorri zara: bizia izan dezagun, oparo bizia. Santuak eta akatsgabeak izan gaitezen zure aurrean, maite baikaitzazu. Ez nik, neronek, iritsi dezakedan santutasuna, zure dohaina baizik. Santuak, Zu, santua zarelako. Eta gosetuari jaten edaten, eta egarriz dagoenari edaten, eta aterpea erromeseri, Zuk zure bizitza emanez, egin duzun antzera. Egizue hau, nire oroigarri.

Hauxe bera egiten du Mariak Lurdesen. Gaixoari bisita egin, eta zure izenean , bizitza igorri

Erdi-afrikako errepublikako  biztanleak ditugu gogoan gure otoitzean, eta haiekin solidaritza bizi nahi dugu.

Aliento de vida

10 de febrero
I Domingo de Cuaresma
Gn 2, 7-9 Sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo

Ser vivo que recibe de ti, Señor, la vida, como el pozo recibe del manantial oculto el agua. Ser vivo para ti, fuente y origen de la existencia. Ser vivo, que todo lo recibe. Ser vivo que, aun generando vida alrededor, nunca es como Dios, Señor y dador de vida. Y el que recibe la vida tiene la tentación de querer ser como Dios: tener el conocimiento del bien y del mal, hacer que las piedras se conviertan en pan, vivir en autonomía, sin referencia a Ti, adorar los dioses que nos fabricamos…dame hoy, de nuevo, y al comenzar esta cuaresma, un impulso de vida. En Ti.

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de Guinea Bissau.

Otsailak 10
Garizumako I Igandea

Gen.2,7-9. Sudur zuloetan bizi arnasa putz egin zion, eta gizona bizidun bilakatu zen.

Zuregandik hartzen du bizidunak bizia, Jauna ; iturburu ezkututatik potzuak ura hartzen duen bezala. Zuregandik bizidun oro, bizitzaren iturburu eta sorrera Duena, jasoa du , bizidunak. Jasotako bizitza beregan darama, baina ez da berea, Jainkoarena baizik.,Jainkoa baita, Jauna eta bizi-emailea. Bizitza hartzen duenak Jainkoa bezala izateko tentazioa du: on eta txarraren ezaguera, harriak ogi bihurtzea, Zurekin lokarririk gabe bizitzea, norberak sortzen dituen jainkoak gurtzea…Emaidazu, Jauna, Garizuma hasera honetan, bizitzarako eragina. Zugan, ordea.Ginea Bissau biztanleak ditugu gogoan gure otoitzean, eta haiekin solidaritza bizi nahi dugu.