El primero

29 febrero
Viernes III Cuaresma

Mt 12, 28-34 ¿Qué mandamiento es el primero de todos?
La respuesta la sabemos del catecismo, incluso de tu palabra, como la de hoy, meditada y contemplada con el deseo de actualizarla en la vida: Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Cómo amarte así, Señor? ¿Cómo amarte amando al prójimo como a mí mismo? Dame de tu amor.
Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Senegal.

Otsailak 29

Garizumako Hirugarren asteko ostirala

 

Mk 12, 38-42 Zein da agindu guztietan nagusia?
 

Dotrinan ikasi genuen erantzuna. Baita zure gaurko hitzeengandik ere, behin eta berriro aztertu eta berritzen den  hitza: Entzun Israel: Jauna da gure Jainkoa, Jauna bat bakarra da! Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz, adimen guztiz eta indar guztiz. Nola horrela, Zu maite, Jauna? Nola maitatu lagun hurkoa, norberaren burua bezala? Emadazu zure maitasuna.

Senegaleko biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

Guerra civil

28 febrero
Jueves III Cuaresma

Lc 11, 14-23 Todo reino que está en guerra civil va a la ruina

Malas son las guerras, aborrecibles. Peor las guerras fratricidas. Muchas de ellas sin necesidad de armas. Guerras de palabras, de silencios malentendidos, guerras de dimes y diretes, guerras de oposiciones encontradas, que decimos irreconciliables. Guerras que llevan a la división. ¿Por qué no el diálogo, el tratar de ver en el otro algo de verdad distinta a la mía? ¿Por qué no tender una mano, acercarme, conciliar posturas? Si puedo elegir, y puedo, no quiero optar por la guerra civil. Ni por la división en la Iglesia.
Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Eritrea

Otsailak 28

Garizumako Hirugarren asteko osteguna

Lk. 11,14-23 Bere baitan zatiturik dagoen erreinua errauts bihurtuko da
 

Gerrak txarrak dira, nazkagarriak. Txarragoek oraindik senideen artekoak. Badira arma gabeko gerrak. Hitzezko gerrak, aditu ezinezko isiltasunezko gerrak, esamesa gerrak, kontrakotasun gerrak, etsai amorratuen gerrak, zatiketaren gerrak…bakera iritsiko ez direnak. Zergatik ez elkarrizketa, zergatik ez ikusi etsaiengan egiaren izpi bat, nahiz eta neuretik desberdina izan? Zergatik ez eskua luzatu, elkar hurbildu, joerak adostu? Aukeratu badezaket, eta dezaket, ez dut gerra zibila aukeratuko. Ez eta Elizaren zatitzarena ere.

Eritreako biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

 

Tus mandatos

27 de febrero
Miércoles III Cuaresma
Dt 4, 1.5-9 Los mandatos del Señor son vuestra sabiduría

¿Qué entiendo por sabiduría, Señor? ¿Llenarme de conocimientos? ¿Poseer una cultura amplia que me permita interpretar la realidad? ¿Tener una inteligencia práctica para la vida? ¿Vivir desde el adentro, desde lo profundo? ¿Cumplir tu voluntad y tus mandamientos? ¿De todo un poco? ¿Dónde busco la sabiduría? Sin la sabiduría que procede de ti, Señor, seré estimado en nada…
Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Ruanda

Otsailak 27 .

Garizumako hirugarren asteko asteazkena

Dt 4,1.5-9. Jaunaren aginduak dira zuen jakinduria
 

Zer esan nahi dut, jakinduria diodanean? Ezaugeraz bete? Kultura zabal baten jabe izan, errealitatea aztertzeko lagungarri izango dudana? Bizitzarako argitasun praktiko bat izatea? Barren-barrendik bizi? Zure aginduak eta zure nahia betetzea? Danetik, zerbait? Non bilakatzen dut jakinduria? Zeuregandik datorren jakinduriarik gabe, Jauna, ezereza naiz.

Ruandako biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

 

Los más pequeños

26 de febrero
Martes III Cuaresma
Dn 3, 25.34.43 Somos el más pequeño de los pueblos

Reconocer nuestra pobreza, nuestra limitación, nuestras carencias….personales, comunitarias, eclesiales. Y desde ese espíritu de pobreza ( no tenemos, por no tener, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar tu misericordia)  mostrarte nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde…para que tú, en tu bondad, lo acojas y nos hagas rebosar de tu misericordia, que es la plenitud de riqueza para nuestra vida.

Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Nigeria

Dn.3,25.34.43. Herriartean, txikienak gara
 

Gure pobretasuna, gure mugak, gure ezinak…pertsonalak, elkarteakoak, elizakoak…errekonozitu. Eta pobretasun espiritu horretaz ( ez dugu, non eskaini lehen fruituak, zure errukia izan dezagun) gure bihotz damutua eta gure espiritu apala agertu…Zuk zure ontsunean, onar gaitzazu eta zure erruki mugagabez bete gaitzazu. Zure errukia baita guretzat aberastasuna.

Nigeriako biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

 

Con lepra

25 de febrero
Lunes III Cuaresma
2 R 5, 1-15 Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra

Así se nos presenta a Naamán, el sirio. Que no solo era valiente sino confiado. Y esa confianza le llevará a curar su enfermedad.  Se fía de una mujer, extranjera, esclava…de una que no cuenta. Se fia, a pesar de su tentación de desconfianza, de la palabra del profeta extranjero que solo le pide bañarse en un río…Se fía y confía, y por eso quedará limpio.
Fiarme de las mediaciones que me envías, Señor, para purificar mi pecado. Confiar en que estás llegando a mi vida cada día ofreciéndome, en lo pequeño, la salvación.
Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Guinea Conakry

2R 5,1-5 .Gizon kementsu eta adoretsu hark gaitz bat zuen: legena
 

Horrela aurkezten zaigu Naaman, siriarra. Etzen kementsu bakarrik, baita fidakor ere. Eta konfidantza horren dohaina, bere gaisoaldiaren sendakuntza bidea izango da. Emakume batetaz fidatzen da, emakume atzerritar eta esklaboa. Fidatzen da , nahiz eta une batean deskonfiantzak zalantzan jarri. Profeta atzerritar baten hitzez fidatzen da, ez dio erreka baten garbitzea baino eskatzen …Fidatzen da eta konfidantza horrek garbitzen du.

Zuk bidaltzen dizkidazun bitartekotzaz fidatu, Jauna, nire bekatua garbitzeko. Bitartekotz horiek egunero iristen dira, goxoki, apal, isilean, eta salbamena eskaintzen didate.

Ginea-Conakri biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

 

Samaritana

24 de febrero
III Domingo de cuaresma
Jn 4, 5-42 Dame de beber

 ¿ Y tú me pides de beber a mí, Señor, cuando soy yo quien tengo sed de ti como tierra reseca, agostada, sin agua? ¿De qué pozo interior voy a sacar el agua para darte cuando te busco como la cierva busca corrientes de agua para calmar su sed? Te presentas de nuevo, crucificado, y me dices: “Tengo sed”. Solo te pido que me hagas conocer tu don para desear el agua vida que me das y calmar tu sed….calmando la mía.

Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Afganistán

Otsailak 24

Garuzmako III igandea

 

Jn.4,5-42 Emadazu edaten…
 

Zuk eskatzen didazu edaten niri? Nik dut egarri, edan nahi zaitut lur elkor, lehor,  urgabeak bezala…Ze barren putzutik aterako dut nik ura zuri emateko, basauntzak ur bila dabilen bezala, bai nabil? Berriro, niri aurrean agertzen zara, Gurutziltzatua eta didazu “egarri naiz”…Hauxe bakarrik eskatzen dizut, zure dohaina ezagutu arazi nazazula, zuk ematen didazun bizitzako ura edan, eta zure egarria ase ,neurea asetuz…

 

Afganistaneko biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

Volver a la casa

23 de febrero
Sábado II de cuaresma
Lc 15, 1-3.11-32 Un hombre tenía dos hijos

¿ Y si encuentro un rato  más prolongado hoy ( dos o tres minutos más de lo habitual) para que resuene en mí la parábola del hijo pródigo, para sentirme pecador abrazado por ti, en lo más profundo de mi ser perdonado? Sentir que me pones el traje de hijo, me calzas como a hombre libre, haces la fiesta para celebrarlo. O sentirme, también, hijo que siempre está contigo y que tiene celos de su hermano, y no sabe alegrarse en el gozo de un padre que es todo ternura y misericordia.

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de  Angola

 Otsailak 23

Garizumako II asteko larunbata.

Lk. 15,1-3 Gizon batek bi seme zituen…
Eta zurekin egoteko tartetxo luzeago bat bilakatuko ba nuke? Zertarako? Niregan seme galduaren parabilaren oihartzunez betetzeko… Zure besarkada estuan loturik nire pertsona bekataria sentitzeko…Zure barkamenaren gozoaz blaituta gelditzeko… Jantzi berria, semearen jantzia azten didazula sentitzeko, gizon librearen oinetakoak zeure eskutik jasotzeko…jai giroa gozatzeko. Edota, Zurekin dagoen seme nagusiaren zeloak sentitzeko, edo, aita onbera eta errukitsua delako, pozaren-pozez, alaitzen ez dakidalako…

 

Angolako  biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.

A los presbíteros

22 de febrero
Viernes II de cuaresma
1P 5, 1-4  A los presbíteros…

Déjame escuchar, Señor, esta mañana la exhortación de Pedro y pedirte que se realice en mí. Déjame pedir por los pastores de tu rebaño, por los que están llamados a servir con su ministerio una comunidad. Déjame pedir para que oren por todos los pastores,  especialmente  por los obispos, para que sean pastores que “gobiernan no a la fuerza, sino de buena gana, no como déspotas de la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño”. Que así sea. Gracias por todas las veces que es así.

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de Tanzania

Otsailak 22
Garizumako II asteko ostirala

1P5,1-4 Apaizoi..
 

Utzi didazu, Jauna, Pedrok gaur dioen hitza, eta egizu niregan bete dadila! Utzi didazu zure artaldearen artzainengaitik eskatzen. Bere ministeritza bitartez elkartea zerbitzatzea deituak daudenengatik. Batez ere utz nazazu gotzainen alde eskatzen, izan bitez artzai onak, “ ez ardiak behartzen dituzten horietakoak,baizik gogo onez, goxoki, bere lana egiten dutenak; ez irabazi zikinari begira, artaldearentzat eredu izanez baizik”. Ala bedi. Eskerrak horrela denean.

 

El nombre del mendigo

21 de febrero
Jueves II de cuaresma
Lc 16, 19-31 Un mendigo llamado Lázaro…

¿cómo se llaman los mendigos que veo a la puerta de las iglesias cada mañana, vendiendo pañuelos en los semáforos, pidiendo en el metro, tumbados en las aceras, haciendo colas en la bolsa de trabajo de la parroquia…? Se llama emigrante, parado, anciano, marginado, drogadicto, alcohólico, sin techo….se llama Africa, fundamentalmente África, que cubierto de llagas quiere saciarse de lo que tiran de nuestra mesa de ricos. ¿Se llama hermano? ¿Se llama Cristo?

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de Benín

Otsailak 21
Garizumako II asteko osteguna
Lk.16,16-23 Lazaro izeneko eskale bat zen
Nola dute izena, Eliz atarian ikusten ditudan eskaleak? Edo goizero musuzapiak saltzen semaforo aurrean? Espaloietan etzanda daudenak, edo Caritaseko ate aurrean zain? Etorkina, langabetua, zahartua, baztertua, drogazalea, alkoltsua, aterpegabea…Afrika du izena, Afrika batez ere, legenez betea guk mahitik jailkitzen dugunarekin ase nahi duena. Senide al du izen? Kristo al du izen?

 

 

 

Mis azares

20 de febrero
Miércoles II de cuaresma
Salmo 30 Entre tus manos están mis azares, mi suerte está en tus manos

Leo el salmo de la liturgia de hoy y me viene, desde el corazón, una antigua melodía que está ahí grabada. Canto en la confianza de saber que tú eres mi amparo, que quiero ponerme en tus manos porque confío en ti, Señor. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. De tus manos recibo todo y en tus manos quiero poner todo el bien que me has hecho y me haces. Ofreciéndome sin reservas. Porque en tus manos están mis azares, mi vida entera, mi suerte está saberme en tus manos.

Rezamos y nos hacemos solidarios de los habitantes de Costa de Marfil

Otsailak 20

Garizumako II asteko asteazkena

30 gn. Salmoa: Zure eskuetan nire zoria…
                                                 
Salmo hau irakurtzean, aspaldiko oihatzuna da datorkit…Konfidantzazko kantua, zu nire haitz eta gotorleku zarela jakitea, zure eskuetan jarri nahu dudala nire bizitza, zuregan konfidantza dudalako. Pozten naiz Jauna, zori eder bat tokatu bait zait. Zure eskuetatik datorkit dena, eta zure eskuetan jarri nahi dut eman didazun ondasun oro. Guztiz zeurea naiz, Zure eskuetan baitago nire zoria, nire bizitza osoa, dena…